Itt a végleges felvételi lista!

A bal oldali menüben már olvasható a végleges felvételi lista.

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy az adatok tájékoztató jellegűek.

A hivatalos értesítést a felvételről vagy elutasításról postai úton küldjük el 2021. április 26-tól.

Szakképzési díjra pályáztunk

Iskolánk “Balassa Suli Chef” programjával pályázott a Szakképzési díjra 2021-ben. Díjat nem nyertünk, de elismerésre méltónak találták a versenyszervezés újdonságait. Köszönet érte a szervező tanároknak!

Az ismertető brossúra lapja kattintással nagyítva olvasható.

Itt az előzetes felvételi lista – a Menüben már böngészhető

Kedves Nyolcadikosok!

Az előzetes felvételi listában minden tanuló szerepel, aki iskolánk valamely képzésére jelentkezett. Attól függetlenül, hogy hányadik helyen jelölte meg iskolánkat!

A végleges felvételi lista április végére készül el, amikor összehangolják a Ti jelentkezéseteket az iskolák felvételi rangsorával.

Iskolánkba most ágazatokra jelentkeztetek. A szakmai képzés az ágazati alapvizsga után kezdődik majd: szakképző iskolában a 10., a technikumban a 11. évfolyamon.

Tájékoztatás az oktatás rendjéről

Tisztelt Szülők és Tanulók!

A járványhelyzet alakulása alapján várható, hogy 2021. március 1. után is fenn kell tartani a tantermen kívüli, on-line oktatási rendet.

Az érettségi és szakmai vizsgák tervezett rendjében azonban nem történt változás, vagyis ezeket jelenléti formában, az írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgarészek megtartásával tervezi a fenntartó – természetesen a járványügyi előírások betartásával. A felkészülés hajrájában ez végzős tanulóinktól fokozott fegyelmet és figyelmet igényel.

Hasonlóképpen fontos feladat vár a tanév végén ágazati alapvizsgára készülő szakképző iskolás tanulóinkra.

A vizsgára készülő tanulók esetében, az egészségügyi előírások betartásával, az oktatóknak lehetősége van az iskolában kiscsoportos konzultációk megtartására, melyről az osztályfőnök vagy a szaktanár egyeztet a tanulókkal. Az ezeken történő részvétel önkéntes ill. kiskorú tanulók esetében szülői engedélyhez kötött. A tanuló nem kötelezhető a megjelenésre, ezért a konzultáció nem váltja ki az on-line formában zajló oktatást.

Az on-line oktatásban továbbra is elvárás minden diákunkkal szemben az iskolai gyakorlati órákon, a kép- és hangközvetítéssel tartott kontakt-órákon való részvétel, a kiadott feladatok elvégzése, dolgozatok megírása! Az oktatók a távollét és a házi feladat hiányának rögzítésével, az érdemjegyek beírásával teszik lehetővé a szülők számára a tanulmányi előmenetel nyomon követését.

Kitartást kérünk tanulóinktól a napi tanulmányi feladatok elvégzésében és ehhez kérjük továbbra is a Tisztelt Szülők odafigyelését, támogatását!

Figyelem! Jelentkezés szakmai javítóvizsgára.


A májusi szakmai javítóvizsgára 2021. február 15-ig lehet jelentkezni személyesen az iskolában. Kérjük, hozza magával az előző vizsga törzslapkivonatát! Jelentkezését a javítóvizsga díjának befizetésével tudjuk elfogadni!

Időpont egyeztetés: 06 70 6848 646

Széher Korinna gyakorlati oktatásvezető

Diákvédelmi felelős kinevezése az Esztergomi Szakképzési Centrumban

Az intézményünk diákvédelmi felelőse

Maradi Ágnes
az ESZC  Szociális és intézményi szakreferense 

Telefon elérhetősége: (70) 684 8657

E-mail címe:  maradi.agnes@eszc.eu

Fogadóóra:   előzetes egyeztetés alapján (e-mail-ben megkereséssel)

Tevékenysége, feladatai

Az iskola színterén

 • iskolai konfliktusok kezelése, vitarendezésnél közreműködés, mediáció
 • osztályközösségen belüli problémák kezelése
 • felkérés alapján a tanórán való jelenlét, hospitálás
 • az iskolai rendezvényeken támogató jelenlét
 • szülői értekezleteken, rendkívüli szülői értekezleteken
 • szükség szerint az oktatói fogadóórákon való részvétel
 • tantestületi értekezleteken közreműködés
 • iskolaorvossal, védőnővel való együttműködés
 • tanácsadás és támogató részvétel
 • DŐK fórumokon, rendezvényeken
 • fegyelmi tárgyalást megelőző egyeztető megbeszélésen
 • fegyelmi tárgyaláson
 • egyéb vitarendezési eljárásoknál
 • intézményi jelzőrendszeri tevékenységek során
 • az iskolai szociális segítő bevonása melletti problémakezelésben

Egyéni színtéren

 • tanácsadás szülőknek a felmerülő iskolai nehézségek kezelése érdekében
 • egyéni tanácsadás diákok részére, bármely probléma felmerülése esetén segítő beszélgetés, közös problémakezelés
 • konzultáció diákokkal kapcsolatos ügyekben pedagógusokkal, iskolavezetéssel
 • információnyújtás: az elérhető szolgáltatásokról, gyermeki jogokról, gyermekjóléti- gyermekvédelmi- és szociális ellátórendszer működéséről, panaszjog gyakorlásáról
 • pedagógiai szakvéleménnyel rendelkező diák segítése a különleges szükséglet alapján, és/vagy támogatás a diákok életpálya tervezéséhez, kialakulásához
 • pszichológiai tanácsadáshoz, jogi tanácsadáshoz, fejlesztő foglalkozások igénybe vételéhez segítés, egyéb szakemberhez irányítás
 • egyéb, oktatói munkát segítő konzultáció biztosítása (e-mail-ben is).
 • krízishelyzetek kezelése, a HÍD Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ által delegált iskolai szociális segítő bevonásával, szükség szerint, az igazgatói hatáskörbe tartozó, jelzés küldésénél közreműködés a törvényi kötelezettségnek és eljárásrendnek megfelelően.

A tanulói mulasztások kezeléséről – minden érintettnek!

A mulasztások kezelése a nappali tagozaton a tantermen kívűli munkarend időszakában

A tantermen kívüli on-line munkarend tavaszi időszakától eltérően az iskola a 2020. november 11. napján életbe lépő digitális munkarend idején köteles rögzíteni a tanuló mulasztásait.

A tanuló a digitális munkarend ideje alatt is köteles az oktatáson rendszeresen részt venni és tudásáról számot adni. Az ösztöndíj jogosultságot elveszíti a tanuló, ha az igazolatlan hiányzásainak száma eléri a 6 foglalkozást.

A mulasztások igazolásában változás nem történt:

 • hiányzást a szülő/gondviselő 3 alkalommal igazolhat;
 • rendkívüli esetben (pl: rendkívüli családi esemény, utazás stb.) a szülő előzetes (!) kérelme alapján az iskola igazgatója engedélyezheti (igazolhat) további távollétet is.
 • egyéb esetekben csak az orvosi igazolás fogadható el,

A mulasztások rögzítése az on-line oktatás során:

 1. Az előzetesen bejelentett, on-line jelenléttel megtartott foglalkozásokon (pl. videochat) a tanuló köteles bejelentkezni és részt venni. Mulasztás esetén a szaktanár az eKréta felületén rögzíti a hiányzást.
 2. Az on-line jelenlétet nem feltételező foglalkozások során a tanuló köteles az oktató által meghatározott feladatokat az oktató által meghatározott határidőre elvégezni és ezzel az elvégzést igazolni. Ennek elmulasztása esetén a szaktanár az eKréta felületén rögzíti a hiányzást.
 3. A technikai akadályoztatást a tanuló köteles előzetesen, de legkésőbb a hiba elhárulását követően azonnal jelezni és az elmaradt feladatok elvégzését a szaktanár által meghatározott határidőre pótolni. Ennek elmaradása esetén a b) pont szerint kell eljárni.

Amennyiben a tanuló a foglalkozásoktól való távolmaradást, illetve az adott óra feladatainak elvégzésének mulasztását 3 munkanapon belül nem tudja igazolni, az óra igazolatlan mulasztásnak minősül.

Kérjük a szülőket, folyamatosan kövessék nyomon az eKréta rendszerben a tanulók mulasztását és járjanak el a fentebb leírtak szerint. Az igazolatlan mulasztásokról az iskola értesítést küld.

Kérjük a gondviselőket, hogy az igazolásokat és előzetes kérelmeket az eKréta üzenetküldő rendszerében juttassák el az osztályfőnököknek.

A mulasztások kezelésére vonatkozó eljárásrend 2020. december 1-től visszavonásig érvényes.

Szepesi Márta igazgató